Άδειες Λειτουργίας - Πιστοποιητικά ΥΔΕ, ΠΕΑ - Αδειοδοτήσεις Κ.Υ.Ε.

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΥΕ:

Η διαδιακασία αδειοδότησης γίνεται σε δύο φάσεις: 1 την Προέγκριση και 2 την Αδεία Ιδρύσης και Λειτουργίας. Το στάδιο της πρόεγκρισης χρειάζεται για να κάνουμε έναρξη στην εφορία και να πάρουμε ταμειακή μηχανή. Στο ΦΕΚ 3106Β/2013 βρίσκεται η πιο πρόσφατη νομοθεσία που καθορίζει το πλαίσιο για την έκδοση μιας Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Προσοχή! Η προέγκριση δεν είναι Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, οπότε μόνο με αυτή δεν μπορεί να ανοίξει νόμιμα ένα κατάστημα.ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προέγκριση καταθέτουμε στον Δήμο τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
• Αίτηση. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η θεσή και το είδος του καταστήματος.
• Εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που δεν καταθέτει τον φάκελο ο ενδιαφερόμενος. Η εξουσιοδοτηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης (π.χ. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (Εστιατόριο) ») και περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του οικήματος ή ακινήτου (περιοχή, οικισμός, οδός και αριθμός, Ο.Τ. ή αριθμός τεμαχίου για εκτός σχεδίου). Συνιστάται ο ακριβής τίτλος του είδους της επιχείρησης να αναγράφεται τόσο στην αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
• Διάγραμμα Κάλυψης της περιοχής ή «απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, για τα εκτός σχεδίου. Το διάγραμμα κάλυψης είναι μία αποτύπωση της περιοχής γύρω από το κατάστημα, σε ακτίνα 50 m, όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Πρέπει να είναι σφραγισμένη από ιδιώτη μηχανικό και να αναγράφεται το κείμενο για τα 50m απόστασης σε ευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες, αθλητικούς χώρους κ.ά. Συνήθως γίνονται δεκτές και πιο πρόχειρες κατασκευές ( πχ απλη εκτύπωση από google earth ), αρκεί να έχει σφραγίδα μηχανικού.
• Συναίνεση Οικοδομής. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ( ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν αρνείται να υπογράψει ) ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Αν δεν υπάρχει κανονισμός ο διαχειριστής ( ή ο ιδιοκτήτης ) κάνει υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.
Η προέγκριση ισχύει για 3 μήνες και μέσα σε αυτό το διάστημα πρέπει να κατατεθεί ο πλήρης φάκελος για την άδεια διαφορετικά παύει να ισχύει και πρέπει να επανεκδοθεί. Ο ενδιαφερόμενος επίσης μπορεί να ζητήσει δίμηνη παράταση εφόσον αυτή είναι ακόμη σε ισχύ.

Σημαντικό! Ο αρμόδιος δήμος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της αίτησης να χορηγήσει την προέγκριση. Αν περάσει αυτό το χρονικό διαστημα η προέγκριση χορηγείται σιωπηρά.

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γενικές Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά :
• Αιτηση. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η θεσή και το είδος του καταστήματος.
• Ταυτότητα. Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας του αιτούντα ή άλλου παρόμοιου εγγράφου (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων ). Για αλλοδαπούς:
α) από την Ε.Ε. : δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο.
β) από τρίτες χώρες : άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
Για ομογενείς : ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό (επικυρωμένα).
Αν την αίτηση την υποβάλει εταιρία για Ο.Ε. και Ε.Ε. : το καταστατικό του νομικού προσώπου με τη σφραγίδα καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φ/α ταυτότητας όλων των εταίρων, καθώς και του τυχόν Δ/ντή υγειονομικά υπεύθυνου που δεν είναι εταίρος.
Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : το ΦΕΚ δημοσίευσης, φ/α ταυτότητας των Δ/ντών- υγειονομικά υπευθύνων καθώς και του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή αντίστοιχα. Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, δηλώνει ενυπογράφως το Δ/ντή/υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπεύθυνο της επιχείρησης, ενώ προσκομίζεται Υ.Δήλωση του Ν. 1599/86 του τελευταίου, περί αποδοχής του ορισμού του.
• Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης. Βεβαίωση υπεγεγγραμένη από ιδιώτη μηχανικό ότι ο χώρος είναι νόμιμος και πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης. Αυτή την βεβαίωση συνοδεύουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμότητα του χώρου ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή αντίγραφο οικοδομικής άδειας, δήλωση ένταξης αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο να πιστοποποιεί ότι χώρος δεν έχει καμία αυθαιρεσία.
• Σχεδιαγράμματα του καταστήματος. Σχέδια υπό κλίμακα ( συνήθως 1/50 ) σφραγισμένα από ιδιώτη μηχανικό που να απεικονίζουν όλους τους χώρους του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Φ/α οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής σε τρία (3) αντίτυπα υπογεγραμμένα από μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για ΚΥΕ. Η κλίμακα θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ΚΥΕ, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες για ΑμεΑ αν το κατάστημα είναι παραπάνω από 100 τ.μ.):
α. Οι χώροι των υπό ίδρυση καταστημάτων και οι ακριβείς διαστάσεις τους (μήκος, πλάτος, ύψος).
β. Ο προορισμός του κάθε χώρου (κυρίως αίθουσα, λάντζα κ.λ.π.) σε υπόμνημα επί του φύλλου του σχεδίου, με καταγραφή των επί μέρους τ.μ.
γ. Tα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος, τη δ/νση και το είδος του καταστήματος.
δ. Tα σχεδιαγράμματα θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο, εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος).
Στα σχεδιαγράμματα για Παντοπωλεία-Αποθήκες Τροφίμων χονδρικού εμπορίου, θα σημειώνονται και οι νοητοί καθορισμένοι χώροι τοποθέτησης ειδών καθαρισμού-εντομοκτόνων και άλλων, άσχετων με τα τρόφιμα επιτρεπομένων ειδών. Στα σχεδιαγράμματα για Super Market θα σημειώνονται και οι νοητά χωρισμένοι χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση κάθε τμήματος.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ.20600/20-6-2012 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.(Δ/νση Ο.Κ.Κ.), Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που πρόκειται να λειτουργήσουν σε χώρους αυθαίρετους που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4010/2011 ή σε χώρους με βάση Οικοδομική Άδεια στους οποίους υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ενταχθεί είτε στο Ν. 3843/2010, είτε στο Ν. 4014/2011, χορηγείται βεβαίωση κύριας χρήσης από την Πολεοδομία, με διαδικασία που ορίζεται στην παρ.3 του κεφ.Β της εγκυκλίου 1/2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Δ/νση Ο.Κ.Κ.).
• Διάγραμμα Κάλυψης της περιοχής ή «απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, για τα εκτός σχεδίου. Το διάγραμμα κάλυψης είναι μία αποτύπωση της περιοχής γύρω από το κατάστημα, σε ακτίνα 50 m, όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Πρέπει να είναι σφραγισμένη από ιδιώτη μηχανικό και να αναγράφεται το κείμενο για τα 50 m απόστασης σε ευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες, αθλητικούς χώρους κ.ά. Συνήθως γίνονται δεκτές και πιο πρόχειρες κατασκευές ( πχ απλη εκτύπωση από google earth ), αρκεί να έχει σφραγίδα μηχανικού.
• Το διάγραμμα ροής της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ποτών υποχρεούνται να τηρούν αρχεία ελέγχου, αλλά δεν είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό για την αδειοδότηση.
• Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης. Για καταστήματα του ΠΔ 180/79 ( μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια, εστιατόρια κτλ ) υπεύθυνη δήλωση ( θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ) περί μη καταδίκης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται οι ως άνω Υπ. Δηλώσεις, τόσο από τον υγειονομικά υπεύθυνο του συγκεκριμένου καταστήματος, όσο και από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. Προκειμένου για Ο.Ε. ή Ε.Ε., Υπ. Δήλωση υποβάλλεται από όλους τους εταίρους. Προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υποβάλλεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του/των διαχειριστών αντίστοιχα.
• Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε., κλπ).
• Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (όπου απαιτείται) ανάλογα με το είδος του καταστήματος, (σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυρ. Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 ή σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1998 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989).
• Φ/α δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την Εφορία (επικυρωμένη).
• Μισθωτήριο θεωρημένο από την Δ. Ο. Υ.( εάν πρόκειται για μίσθωση του ακινήτου )- ή ακριβές αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ακινήτου.
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
• Παράβολα. Σε αυτό το σημείο πληρώνουμε παράβολα ( ανάλογα με την περίπτωση καθορίζεται το ποσό ) για το δήμο και το υγειονομικό. Παράβολο των 185 € (ή 75 € για τις τοπικές κοινότητες) από το Δημοτικό Ταμείο.(ΚΥΑ 61167/17-12-2007).► Σε ό, τι αφορά τη συγκρότηση του καταστήματος, για θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην καταλληλότητα του χώρου από υγειονομικής άποψης, στα επιτρεπόμενα είδη προς διάθεση και πώληση να απευθύνεστε Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
► Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.
► Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 που προσκομίζονται πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.
► Η Δημοτική Αρχή έχει εκ του νόμου το δικαίωμα πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών να ζητήσει και άλλα, εφ όσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτά προκύπτουν από άλλες ειδικές διατάξεις. Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον ΔΗΜΟ είναι η μή ύπαρξη εις βάρος σας οφειλές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας & του διακανονισμού καταβολής αυτών( άρθρο 285 Ν.3463/06).
► Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
► Προκειμένου για Κέντρα Διασκέδασης εκτός των παραπάνω & α. Μελέτη ηχομονώσεως σε τρία αντίγραφα. β. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την ασφαλή & ακίνδυνη εγκατάσταση γ. Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου-μηχανικού για την μηχανολογική εγκατάσταση τεχνητού αερισμού ικανή να ανανεώνει πλήρως και συνεχώς τον αέρα σε όλους τους χώρους & κυρίως στην αίθουσα πελατών δ. Κάτοψη χώρου-θέσεων στάθμευσης 1:6, ήτοι μία θέση στάθμευσης για έξι καθίσματα. ε. Βεβαίωση ΑΕΠΙ.
► Σε περίπτωση που θα κάνετε χρήση μουσικής πρέπει να καταθέσετε μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά αίτηση & παράβολο 75.00 € από την υπηρεσία του Δήμου & Βεβαίωση ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας).
► Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί είτε αφορά την προέγκριση, είτε την άδεια λειτουργίας, πρέπει να είναι πλήρης.

Πόσο κοστίζει η αδειοδότηση ΚΥΕ;

Οι αδειοδοτήσεις στο μεγαλύτερο βαθμό κυμαίνονται από 500-1500 ευρώ. Εξαρτάται κάθε φορά από την περίπτωση, τις μελέτες, τα έγγραφα, τα σχέδια που πρέπει να γίνουν και το είδος του καταστήματος.

Διαδικασία Αδειοδότησης;

Η διαδικασία της αδειοδότησης ΚΥΕ χωρίζεται σε κάποια επιμέρους βήματα.
Βήμα 1: Επικοινωνία με Μηχ. Μηχανικό και ανάθεση της αδειοδότησης.
Βήμα 2: Αφού προσκομίσουμε όλα τα δικαιολογητικά που μας ζητηθούν στο μηχανικό αυτός θα συντάξει τον πλήρη φάκελο.
Βήμα 3: ο φάκελος θα κατατεθεί στο δήμο από τον μηχανικό ο οποίος αφού τον ελέγξει τον διαβιβάζει στην Υγειονομική Υπηρεσία.
Βήμα 4: Το Υγειονομικό κάνει αυτοψία, εγκρίνει το κατάστημα και στέλνει πίσω τον φάκελο στον Δήμο, μαζί με την έγκριση του.
Βήμα 5: Έτσι, μπορούμε επιτέλους να πάρουμε την Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,( εφόσον προσκομίσουμε την έναρξη στην εφορία και το πιστοποιητικό πυρασφάλειας αν δεν τα έχουμε ήδη προσκομίσει ) το αργότερο σε ένα μήνα.

Πιστοποιητικά για Δ.Ε.Η :

Η έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ ηλεκτρολογικού ελέγχου είναι ένα απαραίτητο έγγραφο που πρέπει να έχει κάθε οίκημα πρώτα για να εξασφαλίσετε την δική σας ασφάλεια και μετά για να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε νόμιμα όπως εσείς θέλετε βάσει των ισχυόντων νομικών περιορισμών. Όπως είναι γνωστό από την 1 Νοεμβρίου 2011 η ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι η μόνη δήλωση που δέχεται η ΔΕΗ.Πώς θα το αποκτήσετε;

Η έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτροδότησης πραγματοποιείται αφού προηγηθεί αυτοψία στο χώρο σας και ελεγχθεί η ηλεκτρική σας εγκατάσταση με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου και στην συνέχεια συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες και ελλείψεις όπως για παράδειγμα ηλ. εγκατάσταση χωρίς ρελέ διαρροής, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, θα σας ενημερώσει και θα προχωρήσει στην έκδοση του πιστοποιητικού αφού αποκατασταθούν όλες οι ελλείψεις. Η καταγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά την διαδικασία ελέγχου είναι απαραίτητη. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει:
• Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
• Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
• Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.
• Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.
• Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.
• Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.
• Ανάλυση της εγκατάστασης.
• Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού.
Το πιστοποιητικό στη συνέχεια παραδίδεται στον πελάτη για να το καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην εταιρεία διαχείρισης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Πότε είναι απαραίτητο;

Η “Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη” (Υ.Δ.Ε.) είναι ένα απαραίτητο έγγραφο ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις που θέλουμε:
Αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής.
Αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.
Μετά από την τροποποίηση της εγκατάστασης, πχ. ανακαίνιση.
Επανέλεγχος μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος.
Επ’ αύξηση ισχύος στην παροχή της ΔΕΗ.
Μεταφορά του μετρητή παροχής της ΔΕΗ.
Επανασύνδεση της παροχής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ.
Απόκτηση καινούργιας παροχής από τη ΔΕΗ πριν αυτή να τεθεί σε λειτουργία.

Διαστήματα Επανελέγχου

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από μηχανικούς ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους ή αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυ πουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004.
Τα χρονικά διαστήματα του επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Ε.Η.Ε ενδεικτικά είναι:
• κάθε 14 χρόνια για κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών.
• κάθε 7 χρόνια για εμπόριο διατροφής, ποτών και καπνού, γραφεία, ξενοδοχεία και κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά.
• κάθε 2 χρόνια για βιομηχανίες ποτών, γενικές αποθήκες και κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά.
• κάθε χρόνο για πρατήρια βενζίνης, ιδιωτικά & δημόσια κτίρια που συναλλάσσονται με κοινό, υπαίθριους επαγγελματικούς χώρους (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ), χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (καφέ, μπάρ, εστιατόρια, θέατρα κ.α.).

Αλλαγή Ονόματος ΔΕΗ

Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού χρήστη του ακινήτου. Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο, οπότε εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα, πρέπει να υπογράψετε νέο συμβόλαιο Προμήθειας Ρεύματος, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας.
Για την υπογραφή του νέου συμβολαίου μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημά της ΔΕΗ προσκομίζοντας τα εξής:
• έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου.
• την αστυνομική σας ταυτότητα (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο).
• αποδεικτικό του ΑΦΜ σας.
• νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ). Στην περίπτωση που έχει λήξει μπορείτε να την προσκομίσετε μέχρι και 15 ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου.
Επιπλέον, για δική σας διασφάλιση είναι πιθανό να χρειαστείτε και ένα αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Εφορία ή του συμβολαίου ιδιοκτησίας. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον:
• Επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
• Αστυνομική ταυτότητα.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων ΠΕΑ :

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ των κτιρίων Αποσκοπεί στη μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για θέρμανση και ψύξη και στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας από την άσκοπη σπατάλη, καθώς ο πολίτης γνωρίζει την ενεργειακή κατάσταση «ενεργειακή ταυτότητα» του κτιρίου, στην οποία αποτυπώνονται τα ενεργειακά του χαρακτηριστικά, αλλά και χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. Η κατάταξη της βαθμολόγησης της ενεργειακής απόδοσης ορίζεται βάσει του κτιρίου αναφοράς.Ως κτίριο αναφοράς ορίζεται κτίριο που διαθέτει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, προσανατολισμό, κλιματικά δεδομένα, καθώς και ίδια χρήση με το εξεταζόμενο κτίριο, που πληρεί όμως συγκεκριμένες προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, με το ΠΕΑ τα κτίρια κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η) και εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί εάν το κτίριο είναι ενεργοβόρο ή όχι (δηλαδή εάν απαιτεί πολλά χρήματα για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών του αναγκών, όπως η θέρμανση, η ψύξη, η παραγωγή ζεστού νερού και ο φωτισμός). Σταδιακά αυτή η γνώση δίνει τη δυνατότητα στην κτηματαγορά να προσαρμοσθεί ως προς την τιμή μίσθωσης ή πώλησης των ακινήτων, το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων, αλλά και ως προς την αντικειμενική αξία τους, ανάλογα με την κατάταξή τους σε ενεργειακή κατηγορία και στην Πολιτεία να γνωρίσει την ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων της χώρας. Το συγκεκριμένο έγγραφο ακουλουθεί το κτίριο για τα επόμενα 10 χρόνια και έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης να το χρησιμοποιήσει όσες φορές επιθυμεί.

Πότε απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ;

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία , μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:
Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:
Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
Υφιστάμενα:
• Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
• Από 09.01.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
• Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

Οφέλη ενεργειακού πιστοποιητικού;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό αποσκοπεί κυρίως στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη για τη βελτίωση της απόδοσης του κτιρίου και βοηθάει τον ένοικο να γνωρίζει τις ενεργοβόρες ενέργειες που μπορεί να αποφύγει ή να βελτιώσει στην οικία του ώστε να καταφέρει την επιθυμητή εξοικονόμηση ενέργειας.Του δίνει λύσεις αναβάθμισης του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου μέσω των οποίων μπορεί να καταφέρει εξοικονόμηση χρημάτων αλλά και καλύτερη θερμική άνεση μέσα στο σπίτι.
Για παράδειγμα πολλά υφιστάμενα κτίρια έχουν λέβητα μεγαλύτερης ισχύος απ’ότι πραγματικά χρειάζεται για να θερμανθεί το κτίριο, με αποτέλεσμα ο ένοικος να αναγκάζεται να πληρώσει περισσότερα χρήματα από αυτά που θα έδινε αν είχε ένα σωστό σύστημα.Άλλες βασικές ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε παλιά κτίρια είναι η επέμβαση στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου μέσω της εγκατάστασης θερμομόνωσης, αλλαγή κουφωμάτων για τη μείωση θερμικών απωλειών στο κτίριο καθώς και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για παροχή ζεστού νερού χρήσης χωρίς περαιτέρω κατανάλωση καυσίμου.

Πόσο κοστίζει η έκδοση ΠΕΑ;

- Για περιπτώσεις κατοικιών το ανώτερο κόστος για έκδοση Π.Ε.Α είναι:
• Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ).
• Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα ): 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ.
• Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ).
- Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία) το ανώτερο κόστος για έκδοση Π.Ε.Α είναι:
• Έως 1000 τμ: 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ).
• Πάνω από 1000τμ: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπα τμ.

Από χαρτιά τι χρειάζεται;

Για την συλλογή στοιχείων, χρειαζόμαστε:
• Κάτοψη (αν δεν υπάρχει γίνεται νέα αποτύπωση).
• Οικοδομική άδεια (απαραίτητη εάν το έτος έκδοσης της είναι μετά το 1983, προαιρετική εάν είναι πριν το 1983.
• Έντυπα τακτοποίησης ημιυπαίθριου ή αυθαίρετου, εάν υπάρχουν.
• Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (για την καταγραφή της επιφάνεια του ακινήτου).
• Έντυπο καταχώρησης στο κτηματολόγιο, εφόσον υπάρχει.
Για την αυτοψία, χρειαζόμαστε:
• Πρόσβαση στον επιθεωρούμενο χώρο.
• Πρόσβαση σε λεβητοστάσιο.
• Πρόσβαση στον χώρο τοποθέτησης ηλιακού θερμοσίφωνα, εφόσον υπάρχει.
• Πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης μηχανημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, για την περίπτωση επαγγελματικών χώρων και εφόσον υπάρχουν τέτοια μηχανήματα.

Διαδικασία;

Η διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης χωρίζεται σε κάποια επιμέρους βήματα.
Βήμα 1: Επικοινωνία με αρμόδιο ενεργειακό επιθεωρητή και ανάθεση της μελέτης.
Βήμα 2: Καταχώρηση στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Υ.Επ.Εν. και έκδοση του αριθμού πρωτοκόλλου.
Βήμα 3: Επίσκεψη του μηχανικού στο εξεταζόμενο κτίριο για καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων.
Βήμα 4: Καταγραφή των μετρήσεων καθώς και υπολογισμοί των στοιχείων με τη χρήση του λογισμικού ΤΕΕ-Κενάκ.
Βήμα 5: Προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου για τον ιδοκτήτη.
Βήμα 6: Έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον ενεργειακό επιθεωρητή.

Πληροφορίες

Καλέστε μας 6975562682Χρήσιμα Έγγραφα


Σας παρέχουμε

ΔΩΡΕΑΝ Επίσκεψη στο χώρο σας.

Επισκεπτόμαστε τον χώρο σας για να αξιολογήσουμε και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση, πάντα με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές σας. Σας προτείνουμε όλες τις λύσεις και σας αναλύουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας, ξεχωριστά.

ΔΩΡΕΑΝ Μελέτη και οικονομική προσφορά.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί μας, μελετούν διεξοδικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν την ξεχωριστή λύση που διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Διεκπεραίωση διαδικασιών.

Αφήστε το … σε εμάς! Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που χρειάζεται σε πολεοδομία, ΔΕΗ, Δήμους και άλλες υπηρεσίες. Απλά μας εξουσιοδοτείτε.


Τολμήστε να μας ζητήσετε αυτό που επιθυμείτε!.