Συντήρηση Υποσταθμών Χαμηλής - Μέσης Τάσης στην Στερεά Ελλάδα.

Έλεγχοι Υποσταθμών ΧΤ-ΜΤ

Στα πλαίσια τις Υποστήριξης των πελατών μας ελέγχουμε, επιβλέπουμε και συντηρούμε Υποσταθμούς Χαμηλής-Μέσης Τάσης. Με μακρόχρονη εμπειρία, τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για την συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης (πεδία Χαμηλής - Μέσης Τάσης, Μετασχηματιστές, ακροκυβώτια, κ.τ.λ.), γίνεται ενημέρωση των εργασιών συντήρησης και καταγράφονται όλες οι επεμβάσεις και τα συμβάντα του Υποσταθμού.
Η σωστή συντήρηση δίνει ζωή στην επένδυσή σας!Έργασίες συντήρησης στον χώρο του Μ/Τ :

 • Σταδιακή αποσύνδεση των φορτίων της χαμηλής τάσης από τον μετασχηματιστή. Κατόπιν αποσύνδεση του μετασχηματιστή από τη μέση τάση μέχρι να μηδενήσει η τάση στο δευτερέυων τύλιγμα.
 • Γειώνουμε τον ουδέτερο του μετασχηματιστή για να φύγουν στην γή άν υπάρχουν χωρητικά φορτία.
 • Μέτρηση μεταξύ των γειωτών μέσης τάσης και χαμηλής για να ελέγξουμε αν η αντίσταση γείωσης είναι 1Ω ή μικρότερη.
 • Γενικός Καθαρισμός όλων των χώρων με ηλ. σκούπα (Χώρος πεδίου μέσης τάσης, χώρος μετασχηματιστή).
 • Έλεγχος όλων των ζυγών και όλων των ακροδεκτών, σύσφιξη και λίπανση όπου αυτό απαιτηθεί.
 • Έλεγχος και καθαρισμός των πινάκων μέσης τάσης εσωτερικά και εξωτερικά.
 • Μέτρηση αντίσταση μόνωσης των καλωδίων του Μ/Σ με τάση έως 5kV.
 • Έλεγχος και συντήρηση όλων των μονωτήρων (Μέσης και Χαμηλής τάσης).
 • Έλεγχος όλων των ασφαλειών και των επαφών αυτών.
 • Έλεγχος συστήματος προστασίας μετασχηματιστή – Ηλεκτρονόμος Buchholz.
 • Έλεγχος θεμελιακής γείωσης υποσταθμού (ή τριγώνων γείωσης) κατά IEC61010-1.
 • Έλεγχος αλεξικεραύνων και επέμβαση όπου απαιτείται.
 • Εαν υπάρχουν έλεγχος συστοιχιών πυκνωτών αντιστάθμισης άεργου ισχύος.
 • Θερμογραφικός έλεγχος όλων των τμημάτων του υποσταθμού για την διαπίστωση βολταικών τόξων, υπερθέρμανσης, κακής επαφής και διαρροής.
 • Μέτρηση ωμικής αντίστασης των τυλιγμάτων μέσης τάσης.
 • Μέτρηση σχέσης μετασχηματισμού.
 • Έλεγχος του πυρήνα του Μ/Σ με μέτρηση excitation current στα τρία τυλίγματα μέσης τάσης.
 • Έλεγχος στάθμης και διαρροής ελαίου Μ/Σ, καθαρισμός ελαιολεκάνης από τυχόν έλαια.
 • Έλεγχος θερμοκρασίας λαδιού Μ/Σ και διενέργεια διηλεκτρικής αντοχής του.
 • Έλεγχος αερισμού Μ/Σ και θερμοκρασίας περιβάλλοντος χώρου.


Εργασίες συντήρησης στον χώρο πινάκων Μέσης Τάσης

  Οι κυριότερες συνοψίζονται σε:
 • Γενικός καθαρισμός χώρου με ηλεκτρική σκούπα.
 • Γενικός καθαρισμός πινάκων με ηλεκτρική σκούπα, ειδικό πανί και πινέλο.
 • Οπτικός έλεγχος - καθαρισμός ακροκιβωτίων Μέσης Τάσης.
 • Οπτικός έλεγχος ασφαλειών και επαφών καθαρισμός ή αλλαγή όπου απαιτείται.
 • Έλεγχος βοηθητικών κυκλωμάτων.
 • Λίπανση μηχανικών μερών διακοπτών ΜΤ.
 • Έλεγχος ακροδεκτών, πηνίων trip, καλωδίων και γειώσεων πίνακα.
 • Οπτικός έλεγχος για τυχόν αλλοιώσεις επιφανειών σε μονωτήρες, μπάρες, ακροκιβώτια, ΜΤ τάσεως και εντάσεως κτλ.
 • Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών και αντικατάσταση όπου χρειάζεται.
 • Οξειδώσεις μεταλλικών στοιχείων, ηλεκτροχημική διάβρωση, αστοχίες υλικών.
 • Φθορές από τρωκτικά σε καλωδιώσεις, μονώσεις, πλαστικά καλύμματα.
 • Μέτρηση της μπαταρίας του UPS, καθώς και του ποσοστού φόρτισης της.

Πληροφορίες

Καλέστε μας 6975562682Χρήσιμα Έγγραφα


Σας παρέχουμε

ΔΩΡΕΑΝ Μελέτη και οικονομική προσφορά.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί μας, μελετούν διεξοδικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν την ξεχωριστή λύση που διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Συντήρηση συστήματος.

Με τα προγράμματα συντήρησης που σας παρέχουμε, εγγυόμαστε τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και είμαστε δίπλα σας για πάντα.