Μικρά Αιολικά. Η νέα επενδυτική ευκαιρία!Κλείσιμο Όλων | Άνοιγμα Όλων

Μικρές ανεμογεννήτριες (Α/Γ)

Τι είναι οι μικρές ανεμογεννήτριες; Οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι μια κατηγορία Α/Γ που τα μεγέθη τους ποικίλουν, ξεκινώντας από οικιακής εγκατάστασης ανεμογεννήτριες με διάμετρο μικρότερης του ενός μέτρου και ισχύος μικρότερης του ενός kW, μέχρι ανεμογεννήτριες με διάμετρο ρότορα 20 μέτρων, ισχύος 60 kW και πυλώνα ύψους από 20 m έως και 29 m.

Σε ποιους απευθύνονται; Οι μικρές ανεμογεννήτριες, μέχρι και 60 KW, δίνουν στο ευρύτερο κοινό μια πρώτη ευκαιρία και ίσως μοναδική με τα σημερινά δεδομένα, για να αξιοποιήσει τις επενδυτικές του προθέσεις και έχοντας υψηλές αποδόσεις να εισχωρήσει στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Σε αντίθεση με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες που κατά κανόνα συναντώνται σε αιολικά πάρκα, οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι απλουστευμένα συστήματα μικρού μεγέθους που κάνουν προσιτή την ηλεκτρική παραγωγή, τα περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη της αιολικής ενέργειας στο ευρύτερο κοινό.

Πόση ενέργεια παράγει μια μικρή Α/Γ; Μια ανεμογεννήτρια των 60kW μπορεί να παράγει έως 300 MWh ετησίως. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι μια μικρή Α/Γ της τάξης των 60kW με έναν μέσο άνεμο είναι ικανή να παράγει ενέργεια που αντιστοιχεί σε ΦΒ σύστημα της τάξης των 120kW με μέση αντίστοιχα ηλιακή ακτινοβολία. Παράλληλα, βοηθά στις εξοικονόμηση 275 τόνων CO2 που θα εκπέμπονταν από συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας.

Είναι θορυβώδεις - επιβλαβείς για την υγεία ή το περιβάλλον; Ο θόρυβος μιας ανεμογεννήτριας προέρχεται από τα μηχανικά της μέρη αλλά και από τον αεροδυναμικό θόρυβο που δημιουργείται από την κίνηση των φτερών. Εάν μάλιστα απομακρυνθούμε 50 m από την εγκατάσταση ο θόρυβος μειώνεται στα 35 db. Σε απόσταση 65 περίπου μέτρων η ανεμογεννήτρια εκπέμπει περίπου ίδιας έντασης θόρυβο όσο και ο άνεμος, ενώ στα 150 περίπου μέτρα η ανεμογεννήτρια ουσιαστικά δεν ακούγεται. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι βλαβερές για την υγεία. Δεν εκπέμπουν κανενός είδους ακτινοβολία ή ρύπο που θα μπορούσε να βλάψει την υγεία. Αντιθέτως, με τη λειτουργία τους παράγεται πράσινη ενέργεια και εξοικονομείται η χρήση άλλων ρυπογόνων μορφών ενέργειας ενώ αποφεύγεται η έκλυση ρύπων όπως CO2 στην ατμόσφαιρα.

Που μπορεί να εγκατασταθεί μια μικρή ανεμογεννήτρια 60 kW; Σχετικά με την τοποθεσία εγκατάστασης μιας μικρής ανεμογεννήτριας απαραίτητη προϋπόθεση είναι φυσικά η ύπαρξη καλού αιολικού δυναμικού άνω των 5m/s. Αυτή η ταχύτητα ανέμου είναι ο ετήσιος μέσος όρος της ταχύτητας του ανέμου στην συγκεκριμένη περιοχή και σε ένα ύψος μετρήσεων των 10m. Το ιδανικότερο θα ήταν να βρούμε κατάλληλο χώρο σε ένα υψόμετρο 400–600 m, μακριά από κατοικημένη περιοχή, μακριά από αρχαιολογικό χώρο. Τέτοιες περιοχές δεν υπάρχουν παντού, όμως μετά από προσεκτική και μεθοδευμένη διερεύνηση και με τη βοήθεια των ειδικών στον τομέα αυτό είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί κατάλληλη τοποθεσία και μάλιστα στην περιοχή ή τουλάχιστον στον Νομό που ζούμε. Για να σιγουρευτούμε για το πόσο άνεμο διαθέτει πραγματικά η περιοχή μας, αλλά και για να μειώσουμε το ρίσκο της μελλοντικής μας επένδυσης προτείνεται η επί τόπου μέτρηση των χαρακτηριστικών του ανέμου με την τοποθέτηση ενός ανεμολογικού ιστού. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε εντός 6 ή καλύτερα 12 μηνών να προσδιορίσουμε όχι μόνο την πραγματική μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου της περιοχής μας, αλλά και την ποιότητά του, διότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν στρόβιλοι τόσο ισχυροί, που καθιστούν αδύνατη την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας. Άλλες εξίσου σημαντικές προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη δικτύου ΜΤ σε κοντινή απόσταση μικρότερη των 1000μ και η δυνατότητα πρόσβασης.

Πόσο χώρο απαιτεί η εγκατάστασή της; Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και για τις μικρές ανεμογεννήτριες με τις μεγαλύτερες διαστάσεις οι απαιτήσεις για δέσμευση χώρου είναι ελάχιστες, καθώς ο απαραίτητος χώρος είναι μόλις αυτός που χρειάζεται από το συνεργείο για την εγκατάσταση. Μια μικρή ανεμογεννήτρια 60 kW, μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα χώρο (χωράφι, οικόπεδο, βουνοκορφή, κ.τ.λ.) που έχει τουλάχιστον 30×30 μέτρα διαθέσιμα.

Κόστος επένδυσης; Ένα ενδεικτικό κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης για μικρό αιολικό σταθμό σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς κυμαίνεται περί τα 2.500€/kW. Στο κόστος αυτό θα πρέπει να προσθέσει κανείς και τα έξοδα για αγορά γης, τη διαμόρφωση και διάνοιξη πρόσβασης στο γήπεδο, τις μελέτες και τη σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος του project δεν ξεπερνά τα 3.000€/kW. Με άλλα λόγια, το κόστος μιας επένδυσης σε μικρό αιολικό σταθμό ισχύος 60 kW είναι της τάξης των 130.000€ έως 180.000€. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο επενδυτής απαλλάσσεται από την καταβολή του ΦΠΑ για το σύνολο του παραγωγικού εξοπλισμού.

Ποιος είναι ο χρόνος απόσβεσης; Η απόσβεση της επένδυσης αλλά και η οικονομική αποδοτικότητά της εξαρτάται αφενός από το κόστος της επένδυσης, την αποδοτικότητα και αξιοπιστία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, αφετέρου από την μέση ένταση του ανέμου στο σημείο εγκατάστασης. Για μία εγκατάσταση μέσου κόστους, με υψηλό αιολικό δυναμικό (7 m/s) και χρησιμοποιώντας την ανεμογεννήτρια μας η απόσβεση μπορεί να γίνει μέσα σε 7 έτη, έχουμε λάβει ως παραδοχή ότι η μηχανή μας θα έχει μια διαθεσιμότητα στην παραγωγή της τάξης του 95%, δηλαδή το ποσοστό από βλάβες και συντηρήσεις θα ανέρχεται συνολικά σε ετήσια βάση στο 5% αποφέροντας ένα καθαρό ετήσιο έσοδο (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) της τάξης των 25,000 ευρώ. Φυσικά για τοποθεσίες όπου υπάρχει μικρότερο αλλά ανεκτό αιολικό δυναμικό η απόσβεση παρατείνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατηρώντας ωστόσο ελκυστική την επένδυση.

Ενεργειακή παραγωγή; Ποιοι είναι όμως οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή παραγωγή;
• Η γνώση του Αιολικού δυναμικού της περιοχής.
• Η επιλογή της Ανεμογεννήτριας.
• Η ύπαρξη αξιόπιστης καμπύλης ισχύος του κατασκευαστή.
• Το ύψος του πύργου της Ανεμογεννήτριας.
• Το απόλυτο υψόμετρο της θέσης εγκατάστασης και κατά συνέπεια η πυκνότητα του αέρα.
Στο χαμηλό αιολικό δυναμικό αδυνατούμε να γνωρίζουμε την περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης ενώ στο πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό αδυνατούμε να γνωρίζουμε αν η Ανεμογεννήτρια προσαρμοστεί σωστά και αντέξει στις συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης.

Πόσο ΑΙΟΛΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ είναι απαραίτητο; Το αιολικό δυναμικό στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί η μικρή ανεμογεννήτρια παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην απόδοση που θα έχει η επένδυσή μας. Γι αυτό και είναι απαραίτητο, πριν προχωρήσουμε στο οποιοδήποτε βήμα, να υπάρχουν αρχειοθετημένες επίσημες μετρήσεις του αιολικού πεδίου σε βάθος ετών, και οι οποίες θα καθορίσουν το σημείο της επιλογής της γης. Επιμέρους μετρήσεις με την εγκατάσταση ιστού θα μας δώσουν στοιχεία με τα οποία θα ορίσουμε το ύψος, όπου θα τοποθετηθεί η ανεμογεννήτρια. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι προκειμένου να είναι συμφέρουσα η επένδυσή μας απαιτείται ένα μέσο επίπεδο ανέμου της τάξης των 5,5 m/s – 8 m/s.

• Ανεπαρκές: < 4 m/sec
• Χαμηλό: 4 – 5,5 m/sec
• Μέσο: 5,5 – 6,5 m/sec
• Υψηλό: 6,5 – 8 m/sec
• Πολύ υψηλό: > 8 m/sec

Έχουμε επισημάνει κάποια σημεία μέσα από Χάρτες Αιολικού δυναμικού – ΚΑΠΕ – ΡΑΕ - ΕΜΥ και Μετρήσεις αιολικού δυναμικού με ιστίο τα οποία είναι κατάλληλα για μικρά αιολικά πάρκα. Διάρκεια περιόδου απoπληρωμής 6-9(Χρόνια).

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Η μέτρηση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση της ενεργειακής παραγωγής και τον υπολογισμό των εισροών από τη λειτουργία μιας ανεμογεννήτριας. Επιπλέον η στατιστική αλλαγή των ακραίων καιρικών φαινομένων (ακραίες τιμές έντασης ανέμου & συχνότητα εμφάνισης), αποτελεί λόγο που καθιστά τη μέτρηση του αιολικού δυναμικού σημαντικό εργαλείο για το σωστό σχεδιασμό και ασφάλεια της επένδυσης. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει με τη συνεργασία του εξειδικευμένου προμηθευτή να εκτιμήσει τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων ή γενικά πληροφοριών από άλλες πηγές για το αιολικό δυναμικό στην περιοχή ενδιαφέροντος και να αποφασίσει αν θα προβεί ή όχι σε μετρήσεις στη θέση εγκατάστασης της μικρής ανεμογεννήτριας. Οι μετρήσεις συνίσταται να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που αρμόζουν στην εφαρμογή των μικρών ανεμογεννητριών ώστε να μπορούν να είναι αξιοποιήσιμες αλλά και συγκρίσιμες με άλλες μετρήσεις από άλλο επενδυτή σε άλλη περιοχή.
Συστήνεται:
1. Μέτρηση της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου σε ύψος κατ’ ελάχιστον 10 μέτρων από το έδαφος στην θέση εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας.
2. Δειγματοληψία της στιγμιαίας τιμής των μετρούμενων μεγεθών ανά δευτερόλεπτο και καταγραφή των ακραίων τιμών, της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης δεκαλέπτου.
3. Χρήση βαθμονομημένων κυπελλοφόρων ανεμόμετρων.
4. Ελάχιστη διάρκεια μετρήσεων 6 μηνών με 95% διαθεσιμότητα. Ενδεικνυόμενη διάρκεια μετρήσεων 1 έτος με 85% διαθεσιμότητα.
5. Οι διαστάσεις των βραχιόνων και η τοποθέτηση των οργάνων να συμφωνούν με το πρότυπο IEC 61400-12-1 και ακόμη καλύτερα οι μετρήσεις να γίνονται από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο ώστε να είναι αποδεκτές από τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς.

Ισως τελικά οι μικρές ανεμογεννήτριες να αποτελούν και μια από τις λύσεις που αναζητούμε όλοι μας στο νέο επενδυτικό τοπίο το οποίο διαμορφώνεται μπροστά μας και του οποίου μερίδιο διεκδικούμε όλοι μας καθημερινά.

Νομοθεσία

Νομοθετικό πλαίσιο; Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/2020 - ΦΕΚ 3150/Β/30-7-2020. Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4546/2018(Α΄ 101) και ισχύει.

Σύμβαση πώλησης ρεύματος; Η σύμβαση πώλησης ρεύματος στο δίκτυο που υπογράφεται μεταξύ επενδυτή και της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και σε συμφωνία με τους όρους σύνδεσης είναι διάρκειας 20 ετών και προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. είναι υποχρεωμένος να αγοράζει το παραγόμενο ρεύμα στην προβλεπόμενη τιμή (σύμβαση παραγωγού με ΔΕΣΜΗΕ).

Χωροταξικά θέματα.

1. Η εγκατάσταση σταθμών επιτρέπεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή οικισμών προ του 1.923, καθώς και εντός δασικών εκτάσεων, αναδασωτέων και δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τα άρθρα 45, 53 και 58 του ιδίου νόμου (ν. 998/1979) όπως ισχύει,
β. εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας, κατόπιν γνώμης από τον φορέα του οργανωμένου υποδοχέα,
γ. σε λιμένες (χερσαία έκταση).

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών κάθετου άξονα και εγκατεστημένης ισχύος έως πέντε (5) kW, που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και από εκπαιδευτικούς ή/και ερευνητικούς φορείς στο δώμα ή στέγη νομίμως υφιστάμενων κτιρίων, για το χρονικό διάστημα που λειτουργούν για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων.

3. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών εντός πολυγώνου αδειοδοτημένου ή υπό αδειοδότηση αιολικού σταθμού. Για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που τηρούνται στον γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) (http://www.rae.gr/geo/).

4. Για την εγκατάσταση σταθμών της περ. α΄ της παρ. 1 πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση μέσω υφιστάμενης ή νέας οδού. Τα απαιτούμενα έργα οδοποιίας εξυπηρέτησης της πρόσβασης στους εν θέματι σταθμούς, θεωρούνται συνοδά έργα της εγκατάστασης αυτής. Σε κάθε περίπτωση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συγκεκριμένων έργων, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία (εκπόνηση ΜΠΕ για την έκδοση ΑΕΠΟ ή υποβολή αιτήματος για την υπαγωγή σε ΠΠΔ) κατόπιν της κατάταξης αυτών, σύμφωνα με τους πίνακες έργων και δραστηριοτήτων της υπ’ αρ. 37674/2016 (Β΄ 2471) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Για τη χωροθέτηση σταθμών της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση οι κάτωθι διατάξεις περί αιολικών σταθμών του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (υπ’ αρ. 49828/2008 κοινή υπουργική απόφαση - Β΄ 2464/2008) (εφεξής ΕΠΧΣΑΑ - ΑΠΕ):
α. το άρθρο 4, β. το άρθρο 6, εκτός της υποπαραγράφου ι της παρ. 1 και της υποπαραγράφου α της παρ. 5, γ. τα άρθρα 7 και 8 (με την επιφύλαξη της παρ. 9 του παρόντος), δ. το άρθρο 9.

6. Οι αποστάσεις χωροθέτησης των σταθμών από τις περιοχές αποκλεισμού της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του ΕΧΠΣΑΑ- ΑΠΕ, με τις κάτωθι διαφοροποιήσεις:
α. Δεν εφαρμόζεται ο Πίνακας Α «Αποστάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και απόδοσης των αιολικών εγκαταστάσεων».
β. Στον Πίνακα Δ «Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες», οι ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης από την ασύμβατη χρήση της πρώτης («Πόλεις και οικισμοί με πληθυσμό >2.000 κατοίκων ή οικισμοί με πληθυσμό.
γ. Το αναφερόμενο στην τελευταία γραμμή του Πίνακα Δ «Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες» επίπεδο θορύβου, ισχύει μόνο για κατοικίες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με νόμιμη άδεια. Σε ιδιοκτησίες τακτοποιημένες με τις διατάξεις για την αυθαίρετη δόμηση η γραμμή αυτή δεν ισχύει.
δ. Δεν εφαρμόζεται ο Πίνακας ΣΤ «Αποστάσεις από ζώνες ή εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων», πλην της τελευταίας γραμμής του Πίνακα («ΠΟΤΑ και άλλες Περιοχές...») που εξακολουθεί να εφαρμόζεται μειωμένη κατά 50%, εκτός εάν για την εγκατάσταση σταθμών υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα των αναφερόμενων στη γραμμή αυτή χρήσεων.
7. Ειδικά για την εγκατάσταση σταθμών της περίπτωσης α΄ της παρ. 1, απαιτείται ελάχιστη απόσταση από ανεμογεννήτρια άλλου σταθμού τουλάχιστον ίση με 150 μ.

8. Για σταθμούς της περίπτωσης β΄ και γ΄ της παρ. 1 δεν τίθενται επιπλέον ελάχιστες αποστάσεις πέραν των αποστάσεων ασφαλείας του άρθρου 6 της παρούσας.

9. Το Παράρτημα IV του ΕΧΠΣΑΑ- ΑΠΕ εφαρμόζεται, αλλά με τις μέγιστες αποστάσεις από Α/Π (χλμ.) του πρώτου πίνακα του συγκεκριμένου παραρτήματος πολλαπλασιαζόμενες με κλάσμα στον αριθμητή του οποίου τίθεται η διάμετρος του ρότορα της μεγαλύτερης Α/Γ του σταθμού, και στον παρονομαστή του οποίου τίθεται η διάμετρος του ρότορα της τυπικής Α/Γ όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 2 του ΕΠΧΣΑΑ - ΑΠΕ. Για την εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο, λαμβάνονται υπόψη οι ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών που διαθέτουν άδεια παραγωγής..

Αδειοδοτικά θέματα

1. Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού και Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας..

2. Οι σταθμοί των περ. β΄ και γ΄, παρ. 1 του άρθρου 2 απαλλάσσονται από την υπαγωγή σε ΠΠΔ και από την υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής. Σε περίπτωση συνοδών έργων ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία (εκπόνηση ΜΠΕ για την έκδοση ΑΕΠΟ ή υποβολή αιτήματος για την Υπαγωγή σε ΠΠΔ) κατόπιν της κατάταξης αυτών, σύμφωνα με τους πίνακες έργων και δραστηριοτήτων της υπ΄ αρ. 37674/2016 κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

4. Στο πλαίσιο της υπαγωγής των σταθμών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σε ΠΠΔ ή της χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, υποβάλλεται τεύχος συμβατότητας ως προς την τήρηση των περιορισμών του άρθρου 2. Ειδικά για τον έλεγχο μη υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις σε επίπεδο πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, των άρθρων 7 και 8 του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο) ή στο Ειδικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ειδικό Μητρώο) του Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Α΄ Φάση του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), λαμβάνονται υπόψη οι σταθμοί της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής σε ΠΠΔ και
α) για τις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας ΠΑΠ1, ΠΑΠ2 και ΠΑΠ3 του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ: οι αιολικοί σταθμοί που διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού, και περιβαλλοντική αδειοδότηση,
β) για τις λοιπές Περιοχές της χώρας εκτός Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας:οι αιολικοί σταθμοί που διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού.

5. Για την εγκατάσταση των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων αυτών καθώς και τις αναγκαίες κατασκευές που συνοδεύουν την εγκατάστασή τους, όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας προκύπτουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται και τεχνική έκθεση συμμόρφωσης για την τήρηση των προβλέψεων του άρθρου 4 της παρούσης.

6. Οι αναγκαίες κατασκευές που απαιτούνται για την εγκατάσταση των σταθμών είναι α) στύλος Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., β) οικίσκος εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επιφάνειας έως 15 τ.μ. και συνολικού ύψους μέχρι 3,0 μ., και, με εξαίρεση τους σταθμούς της παρ. 2 του άρθρου 2, περίφραξη με συρματόπλεγμα στα όρια της ιδιοκτησίας ύψους μέχρι 2,5 μ., με συμπαγές τοιχίο ύψους μέχρι 30 εκ. για την προστασία της εγκατάστασης.

7. Τα θεμέλια των ανεμογεννητριών δεν προσμετρούνται στους συντελεστές κάλυψης και δόμησης. Το ίδιο ισχύει και για τις αναγκαίες κατασκευές που συνοδεύουν - απαιτούνται για την εγκατάσταση των σταθμών, όπως ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

8. Ειδικά για την εγκατάσταση σταθμών της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, απαιτείται περιορισμός της ελεύθερης πρόσβασης στο χώρο του δώματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός.

9. Μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή την έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από την περιβαλλοντική αδειοδότηση ο αιτών ενημερώνει το Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Α΄ Φάση σχετικά με την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (συντεταγμένες πολυγώνου και θέσεων ανεμογεννητριών). Ο Φορέας Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Α΄ Φάση απεικονίζει γεωγραφικά σε ειδική προσβάσιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου ή του Ειδικού Μητρώου την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (πολύγωνο και θέσεις ανεμογεννητριών) και εκδίδει Βεβαίωση ενημέρωσης.

Αποστάσεις Ασφαλείας - Ηχητική και οπτική όχληση

1. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, για την εγκατάσταση σταθμών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4, άρθρ. 13 της υπ’ αρ. Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 (Β΄ 1153) υπουργικής απόφασης που αφορά στις αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών.

2. Η απόσταση του οικίσκου εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού από το όριο του γηπέδου θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 μ.

3. Από τα εναέρια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπά εναέρια δίκτυα (τηλεπικοινωνιών, φωτισμού κ.α.), εγκαταστάσεις δημόσιας χρήσης (σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς και στάσεις λεωφορείων, κ.λπ.), οδικούς άξονες, περιλαμβανομένων και των οδικών δικτύων αρμοδιότητας ΟΤΑ, όρια όμορου ακινήτου με την επιφύλαξη έγγραφης συναίνεσης από τον κύριο του όμορου ακινήτου, απαιτείται ελάχιστη οριζόντια απόσταση τουλάχιστον ίση με το μέγιστο ύψος της ανεμογεννήτριας, προσαυξημένο κατά 5%. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών οριζόντιου άξονα, απαιτείται ελάχιστη απόσταση από ανεμογεννήτρια του ιδίου σταθμού ίση ή μεγαλύτερη από την διάμετρο d της φτερωτής επί 2,5 φορές (2,5 x d).

4. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών απαιτείται:
α. Οι διαστάσεις και το σημείο τοποθέτησης της μικρής ανεμογεννήτριας να μην επιτρέπουν την δημιουργία σκίασης (shadow flicker), σε μεμονωμένη νομίμως υφιστάμενη κατοικία, μεγαλύτερης διάρκειας από 30 ώρες ετησίως και 30 λεπτών ημερησίως.
β. η εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου θορύβου μικρότερου των 45 db(Α) στο εγγύτερο του σταθμού σημείο νομίμως υφιστάμενης κατοικίας. Το επίπεδο θορύβου τεκμηριώνεται με το διάγραμμα απόστασης - θορύβου που περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά πιστοποίησης τύπου της συγκεκριμένης μικρής ανεμογεννήτριας.

Πιστοποίηση τύπου

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, που φέρουν πιστοποίηση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-2 ή 61400-1 του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης International Electrotechnical Commission, ή άλλο αντίστοιχο εθνικό πρότυπο. Επιπλέον απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιημένων μετρήσεων εκπομπής ακουστικού θορύβου, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-11 ή το 61400-2, και ποιότητας ισχύος, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3 ή το 61400-21. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται με την έκδοση Βεβαίωσης Πιστοποίησης (εφεξής Βεβαίωση) από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποιήσεων της παραγράφου 1 οι μικρές ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και από εκπαιδευτικούς ή/και ερευνητικούς φορείς, για το χρονικό διάστημα που λειτουργούν για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς σκοπούς ή/και για πιστοποίηση τύπου ή για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οι σταθμοί θα συνδέονται και θα λειτουργούν με ευθύνη των αντίστοιχων φορέων. Κατά τα λοιπά, για τη σύνδεση τους με το δίκτυο θα ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 7.

3. Το Κ.Α.Π.Ε. τηρεί Κατάλογο με τύπους μικρών ανεμογεννητριών που διαθέτουν Βεβαίωση (εφεξής Κατάλογος), στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι τύποι για τους οποίους έχει εκδοθεί Βεβαίωση που βρίσκεται σε ισχύ. Το Κ.Α.Π.Ε. οφείλει να ενημερώνει τον Κατάλογο τακτικά ως προς την έκδοση νέων Βεβαιώσεων, τη λήξη και την ανανέωση πιστοποιήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, και να τον αναρτά στον ιστότοπο του Κ.Α.Π.Ε. (www.cres.gr).

4. Για την ένταξη τύπου μικρής ανεμογεννήτριας στον Κατάλογο, υποβάλλεται αίτημα προς το Κ.Α.Π.Ε., το οποίο συνοδεύεται από τις πιστοποιήσεις και τα τεχνικά φυλλάδια της παρ. 1. Το Κ.Α.Π.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών και δικαιολογητικών και εκδίδει τη Βεβαίωση, ενημερώνοντας τον Κατάλογο.

5. Για σταθμούς σε γήπεδα της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, ονομαστικής ισχύος μέχρι τρία (3) kW, οι οποίοι δεν συνδέονται στο δίκτυο διανομής και εγκαθίστανται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων ή του τετραπλασίου της διαμέτρου της φτερωτής της ανεμογεννήτριας από τα όρια του γηπέδου, εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης τύπου. Για τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται οι ανεμογεννήτριες να φέρουν μόνο σήμανση CE.

Δικαιολογητικά

Που θα υποβάλλονται; Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. θα εκδόσει ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο που θα αφορά σε όλη την Επικράτεια, συμπεριλαμβανόμενων των Μη Διασυνδεμένων Νησιών.

Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού μικρών ανεμογεννητριών - Σύνδεση με το δίκτυο.:
1. Οι σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος έως και εξήντα (60) kW συνδέονται στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. Η σύνδεσή τους στο δίκτυο, όταν είναι εφικτή, μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω σχήματος ανεξάρτητου παραγωγού που θα λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής στη βάση της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) όπως ισχύει, είτε μέσω σχήματος αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 όπως ισχύει.

2. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανεμογεννήτριας είναι αυτή που ορίζεται στο πιστοποιητικό τύπου, είτε ως ονομαστική ισχύς (rated power), είτε ως ισχύς αναφοράς (reference power).

3. Στην περίπτωση ανεξάρτητου παραγωγού που θα λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής στη βάση της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) όπως ισχύει, για τη σύνδεση των μικρών ανεμογεννητριών υποβάλλεται αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου που περιλαμβάνει κατά βάση τα εξής:
α. στοιχεία του αιτούντος,
β. στοιχεία της εγκατάστασης, με το έντυπο αίτησης που χορηγείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή,
γ. στοιχεία των μικρών ανεμογεννητριών και του μετατροπέα,
δ. έκθεση δοκιμών, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Διαχειριστή, και συμμόρφωση με τα αναγραφόμενα πρότυπα και τα τιθέμενα όρια των πινάκων των υποδειγμάτων, καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστή ή και του παραγωγού ότι ο εξοπλισμός στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές ταυτίζονται με τον προς σύνδεση εξοπλισμό και ότι τα δηλούμενα στοιχεία της έκθεσης δοκιμών είναι ακριβή με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας ισχύος,
ε. βεβαίωση του Κ.Α.Π.Ε., εφόσον ο τύπος της μικρής ανεμογεννήτριας δεν περιλαμβάνεται στον Κατάλογο του άρθρου 6,
στ. δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ ή έγγραφο απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, των σταθμών της περ. α της παρ. 1 του αρθρ. 2 της παρούσας,
ζ. βεβαίωση ενημέρωσης του Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Α΄ Φάση (εφόσον απαιτείται),
η. υπεύθυνες δηλώσεις για την τήρηση των απαιτήσεων που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο και ο Διαχειριστής του Δικτύου.

Ο Διαχειριστής του Δικτύου, με ανακοίνωσή του, δύναται με την αίτηση να ζητήσει την κατάθεση επιπλέον των ανωτέρω εγγράφων και στοιχείων.
Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστής Δικτύου εξετάζει την αίτηση και τα στοιχεία, με βάση την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου από τον ενδιαφερόμενο, και προβαίνει σε διατύπωση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης.
Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία χορήγησής της, και παρατείνεται για άλλους δώδεκα (12) μήνες (μέγιστη συνολική διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης συνυπολογιζομένης της παράτασης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από τη χορήγηση της), εφόσον εντός του χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της, υποβληθεί πλήρης φάκελος για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να κάνει αποδοχή της προσφοράς Σύνδεσης εντός δύο (2) μηνών από την διατύπωση προσφοράς σύνδεσης και να καταβάλλει εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1, άρθρο 34 του ν. 4342/2015.
Με την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει αιτήματα για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή, καθώς και για σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), με τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. για σταθμούς στο Διασυνδεμένο Σύστημα ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., για σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού υποβάλλεται αίτημα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου, με το οποίο συνυποβάλλονται:
α. αντίγραφο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης,
β. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα:
αα. τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινόμενου της νησιδοποίησης,
ββ. μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης,
γγ. τις ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας για την απόζευξη του σταθμού και τους χρόνους απόζευξης και επανάζευξης,
γ. υπεύθυνη δήλωση του φορέα του σταθμού όπου θα αναφέρεται ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν.

4. Στην περίπτωση αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, για τη σύνδεση των σταθμών ακουλουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υπουργική απόφαση του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Η αίτηση που υποβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου περιλαμβάνει επιπρόσθετα τα ακόλουθα:
α. στοιχεία των μικρών ανεμογεννητριών και του μετατροπέα,
β. έκθεση δοκιμών, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Διαχειριστή, και συμμόρφωση με τα αναγραφόμενα πρότυπα και τα τιθέμενα όρια των πινάκων των υποδειγμάτων, καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστή ή και του παραγωγού ότι ο εξοπλισμός στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές ταυτίζονται με τον προς σύνδεση εξοπλισμό και ότι τα δηλούμενα στοιχεία της έκθεσης δοκιμών είναι ακριβή με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας ισχύος,
γ. βεβαίωση του Κ.Α.Π.Ε., εφόσον ο τύπος της μικρής ανεμογεννήτριας δεν περιλαμβάνεται στον Κατάλογο του άρθρου 6,
δ. δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ ή έγγραφο απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση,
ε. βεβαίωση ενημέρωσης του Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Α΄ Φάση (εφόσον απαιτείται),
ζ. υπεύθυνες δηλώσεις για την τήρηση των απαιτήσεων που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο και ο Διαχειριστής του δικτύου.

5. Ειδικά για σταθμούς που εγκαθίστανται σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας κατά το στάδιο σύναψης της σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προσκομίζεται η έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

6. Δεν ικανοποιούνται περισσότερα από δύο (2) αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50% καθώς και αιτήματα για σταθμούς, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου μέσης τάσης μήκους άνω των χιλίων (1.000) μέτρων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως ισχύει.

7. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η συνολική ισχύς των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών που θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο της παρούσας σε κάθε σύστημα θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ. Η μέγιστη ολική ισχύς των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών στα ΜΔΝ προσδιορίζεται από τα διαθέσιμα περιθώρια ισχύος διείσδυσης των ΑΠΕ στα Ηλεκτρικά Συστήματα-Συμπλέγματα των ΜΔΝ, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 616/21.12.2016.

Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση:
1. Νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου για νομικά πρόσωπα:
• Το ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας και το ΦΕΚ εκπροσώπησης (για Α.Ε., Ε.Π.Ε.)
• Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου (για Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.)
2. Τοπογραφικό διάγραμμα – διάγραμμα κάλυψης χώρου εγκατάστασης με αναγραφή των συντεταγμένων στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 με σφραγίδα - υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας.
3. Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5.000 και 1:50.000 με απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου με σφραγίδα - υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας.
4. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής γηπέδου εγκατάστασης.
α) για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού:
• Ο τίτλος κυριότητας (επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο) ή εναλλακτικά επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικού προσυμφώνου αγοράς οικοπέδου.
β) για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη:
• Ο τίτλος νόμιμης κατοχής (επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου από τη Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης, τουλάχιστον 25ετίας) ή εναλλακτικά επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μακροχρόνιας μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο.
• Αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ιδιοκτήτη - εκμισθωτή.
γ) για εγκατάσταση του σταθμού σε δημόσια δασική έκταση:
• Βεβαίωση δασικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Ν.4062/2012 άρθρο 39 παρ. 11β και Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής) ότι πρόκειται για δημόσια δασική έκταση.
• Σε κάθε τίτλο (αυτοτελές ακίνητο) επιτρέπεται να κατατεθεί μια μόνο αίτηση.
• Δεν επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
• Δεν επιτρέπεται στον ίδιο τίτλο η κατάτμηση μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του (για νομικά πρόσωπα), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
- Δεν υποβλήθηκαν πάνω από δύο (2) αιτήματα για προσφορά σύνδεσης από τον ίδιο τον αιτούντα ή από νομικό πρόσωπο ή φορέα στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ο αιτών με ποσοστό άνω του 50%.
- Όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή.

Ο φάκελος συμπληρώνεται αργότερα με:
• Θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, το Δασαρχείο, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το Γ.Ε.ΕΘ.Α. και η Πολεοδομία. Η γνώμη μας είναι ότι δεν πρέπει καθόλου να υποτιμήσουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες διότι οι διαδικασίες είναι δυσστυχώς σε πολλές περιπτώσεις πολύ χρονοβόρες.
• Για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια, αλλά Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας (Ν.3851/2010, αρθ.9, §8), κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών Διατάξεων.

Η ανεμογεννήτρια 50-60kW

Ανεμογεννήτρια τύπου Direct Drive ισχύος 30-60kW χωρίς σασμάν με μεταβλητό Pitch. Υδραυλικό και μηχανικό φρένο. Διάμετρος ρότορα πτερυγίων 18μ-20μ. Μέσο ύψος πύργου: ενδεικτικά 18-24μ. Μέση ετήσια παραγωγή για μέση ταχύτητα ανέμου: 6m/sec περίπου 165.000kWh.

Τεχνολογία αιχμής:
Πρότυπο σχεδιασμού IEC 61400-2: Η Α/Γς 30-60kW είναι, μόνιμου μαγνήτη & άμεσης κίνησης, που προσφέρουν καθαρή, αθόρυβη, αξιόπιστη και αποδοτική ενέργεια με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση και επισκευές. Η τεχνολογία ενσωματώνει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Κίνηση Άμεσης Μετάδοσης (Direct Drive): Το σύστημα κίνησης άμεσης μετάδοσης που είναι εξοπλισμένη η Α/Γ έχει σαν αποτέλεσμα η ισχύς να μην χάνεται στις τριβές που προκαλούνται κατά κανόνα από την χρήση ιμάντα, τροχαλίας ή κιβώτιου ταχυτήτων. Τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και η μεγαλύτερη ροπή αποτελούν μερικά από προτερήματα της απλής σχεδίασης της Α/Γ που διαθέτει λιγότερα κινητά μέρη.
Γεννήτρια Μόνιμου Μαγνήτη (Permanent Magnet Generator): Συμαντικός παράγοντας του σχεδιασμού των ανεμογεννητριών μας αποτελεί η χρήση γεννήτριας μόνιμου μαγνήτη. Η τεχνολογία των γεννητριών μόνιμου μαγνήτη επιτρέπει την παραγωγή περισσότερης ενέργειας σε χαμηλότερες ταχύτητες ανέμου αλλά και εξαλείφει την ανάγκη για χρήση κιβώτιου ταχυτήτων, ελαχιστοποιώντας έτσι δραστικά τις απαιτήσεις σε συντήρηση και επισκευές.
Μεταβλητή συχνότητα μετάδοσης (Variable Frequency Drive): Η χρήση μεταβλητής συχνότητας της μετάδοσης, επιτυγχάνει μεγαλύτερη απόδοση από 95%, αλλά και επιτρέπει την έναρξη ελέγχου εκκίνησης ροπής έτσι ώστε οι ανεμογεννήτρια να μπορεί να παράγει ενέργεια ακόμα και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου.
Ενεργό σύστημα διεύθυνσης (Active Yaw System): Το ενεργό σύστημα διεύθυνσης της Α/Γ παρακολουθεί συνεχώς τις επικρατούσες συνθήκες ανέμου μέσω αισθητήρα προηγμένης τεχνολογίας και υπολογίζει τον βέλτιστο προσανατολισμό της Α/Γ. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να καταγράφει τις συνθήκες ανέμου σε πραγματικό χρόνο και στη συνέχεια να ρυθμίζει αυτόματα την κατεύθυνση της ανεμογεννήτριας έτσι ώστε ο δρομέας να έχει τον προσανατολισμό που απαιτείται για την βελτιστοποίηση της παραγωγής.

Απομακρυσμένη Παρακολούθηση: Για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της ανεμογεννήτριας κάθε Α/Γ είναι εξοπλισμένη με σύστημα απομακρυσμένης καταγραφής και παρακολούθησης SCADA που είναι σε διαρκή λειτουργία 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω σύνδεσης ασύρματου 4G δικτύου. Η λειτουργία απομακρυσμένης παρακολούθησης προσφέρει στον πελάτη και στους τεχνικούς συντήρησης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την παραγόμενη ενέργεια καθώς και την κατάσταση της ανεμογεννήτριας ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον παρέχει την δυνατότητα εντοπισμού ενδείξεων δυσλειτουργίας πριν αυτές εξελιχθούν σε προβλήματα. Επίσης η λειτουργία αυτή μέσω των διαθέσιμων καταγραφών της επιτυγχάνει την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων σε περίπτωση που αυτά συμβούν.

Ασφάλεια: Κατά τον σχεδιασμό μέγιστη προτεραιότητα δόθηκε στην ασφάλεια, λόγος για τον οποίο έχουν αναπτυχθεί εφεδρικά συστήματα σε πολλαπλά επίπεδα. Η ανεμογεννήτρια εμπεριέχει στον βασικό της εξοπλισμό αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας όταν το σύστημα ελέγχου της ανεμογεννήτριας ανιχνεύσει κάποια ακραία καταγραφή ανέμου η κάποιο σφάλμα στο δίκτυο.
Απόδοση: Το χαμηλό κόστος συντήρησης, η έναρξη λειτουργίας της Α/Γ σε πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου καθώς και η μεγάλη διάμετρος του δρομέα (19.0m) διασφαλίζουν την παραγωγή περισσότερης ενέργειας ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό αιολικό δυναμικό. Ενδεικτικά για μέση ταχύτητα ανέμου 5.0m/s η ετήσια παραγωγή θα είναι 110.000kWh (Πυκνότητα Ανέμου : 1.225 Kg/m3).
Για μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου 6.0m/s η ετήσια παραγωγή θα είναι περίπου 180.000kWh
Για μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου 7.0m/s η ετήσια παραγωγή θα είναι περίπου 210.000kWh
Για μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου 8.0m/s η ετήσια παραγωγή θα είναι περίπου 250.000kWh
Για μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου 9.0m/s η ετήσια παραγωγή θα είναι περίπου 300.000kWh
Άρα είναι πολύ κρίσιμη η επιλογή του σημείου εγκατάστασης διότι η απόδοση αυξάνεται λογαριθμικά.

Ηλεκτρολογικά: Αντιστροφέας Τάσης (Τύπος Τριφασικός AC/DC Pulse Width Modulated,Μετατροπέας Συχνότητας τύπου IGBT). Αντικεραυνική Προστασία και Απαγωγή Ηλεκτρικών Υπερτάσεων. Σύστημα ελέγχου PLC, Εξωτερική επικοινωνία με ethernet, Εσωτερική επικοινωνία CANBus. Τρόπος αποφυγής της νησιδοποίησης κατά VDE 126.1.1
Εγγύηση: Η εγγύηση περιλαμβάνει την πλήρη κάλυψη του προϊόντος διάρκειας 3 ετών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Η εγγύηση που προσφέρεται στις ανεμογεννήτριες είναι πλήρης. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, επισκευάζεται η αντικαθίσταται άμεσα. Η εγγύηση διατίθεται υποχρεωτικά με κάθε ανεμογεννήτρια.


Ανάπτυξη Επενδύσεων

Η ομάδα μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανεμογεννητριών, έχοντας εμπειρία στον σχεδιασμό ανεμογεννητριών, στην ανάπτυξη επενδύσεων σε αιολικά πάρκα, στις μελέτες αιολικού δυναμικού, στην επιλογή κατάλληλων θέσεων για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, όπως και στην συντήρηση και λειτουργία ανεμογεννητριών. Οι επιθυμίες των πελατών αποτελούν πάντοτε προτεραιότητα για μας, φροντίζοντας για την επίλυση οποιουδήποτε τεχνικού τους προβλήματος. Η επιδίωξη όλων μας είναι να πετυχαίνουμε τις βέλτιστες λύσεις για τους πελάτες, παρέχοντάς τους υπηρεσίες ποιότητας. Παρέχουμε ολική εξυπηρέτηση των πελατών μας, φροντίζοντας για τον βέλτιστο συνδυασμό υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αξιοποιώντας την εξειδίκευση και το συνδυασμό των γνώσεων και την εμπειρία από το εύρος των δραστηριοτήτων μας. Άλλωστε, εμείς βλέπουμε όλους μας τους πελάτες ως συνεργάτες και συνεταίρους στην ανάπτυξη μιας υγιούς αγοράς επενδύσεων σε μικρές ανεμογεννήτριες.
Με την πολύχρονη εμπειρία μας αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σύνολο της αδειοδοτικής διαδικασίας, την εκπόνηση και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης μέσω του νέου επενδυτικού νόμου, την μελέτη και κατασκευή του αιολικού σταθμού και τέλος την συντήρησή του. Σας ενημερώνουμε για την ανεμογεννήτρια που είναι κατάλληλη για την εγκατάστασή σας και σας δίνουμε μια εκτίμηση της αναμενόμενης απόδοσης ώστε να συνταχθεί ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης, όπως επίσης και τη διεκπεραίωση των αδειοδοτικών διαδικασιών για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών. Το εξειδικευμένο προσωπικό της μας αναλαμβάνει επίσης την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού. Επίσης θα εγκατασταθούν συστήματα τηλεμετρίας, τηλεπαρακολούθησης και συναγερμού για την εξασφάλιση της υψηλής απόδοσης του μικρού αιολικού πάρκου και της επένδυσης των πελατών μας.

Πληροφορίες

Καλέστε μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6975562682Χρήσιμα Έγγραφα


Δυστυχώς, λόγο του μεγάλου ενδιαφέροντος από το υφιστάμενο πελατολόγιο μας για τις μικρές Α/Γ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΟΥΜΕ ΝΈΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ.Φωτογραφίες Α/Γ 60kW

Εγκατάσταση Α/Γ

Φάση Θεμελείωσης.

Εγκατάσταση Α/Γ

Φάση ανέγερσης.

Εγκατάσταση Α/Γ

Ολοκλήρωση εγκατάστασης.